Pensioen in eigen beheer: wetsvoorstel is ingediend

Dinsdag 18 oktober 2016

In een eerder bericht gaven wij u informatie over de te verwachten wetswijzigingen rond pensioen opbouw in eigen beheer. Inmiddels is het wetsvoorstel tot afschaffing en uitfasering van het pensioen in eigen beheer ingediend. We praten u daarom graag bij en beantwoorden een aantal veelvoorkomende vragen.

Samengevat

Vanaf 1 januari 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Verzekeren van uw pensioen bij een verzekeraar is nog wel toegestaan. Voor het pensioen dat u tot en met 2016 heeft opgebouwd krijgt u de keuze uit drie opties.

Optie 1: Pensioen in eigen beheer afkopen
U betaalt eenmalig belasting over de pensioenvoorziening. U krijgt een korting zodat de verschuldigde belasting lager wordt, deze korting is in 2017 het hoogst. Let op: u krijgt geen korting over het pensioen dat u in 2016 heeft opgebouwd. Wanneer u de pensioenvoorziening heeft afgekocht vervalt deze en verdwijnt deze van de balans van de B.V. De B.V. keert het bedrag dat is opgenomen als pensioen volgens de balans in uw aangifte Vennootschapsbelasting, aan u uit. Is er onvoldoende geld om dit bedrag uit te keren? Dan kan het verrekend worden met een eventuele schuld die u aan de B.V. heeft of krijgt u een vordering op de B.V. U beschikt na afkoop over het pensioengeld in privé. Dit betekent wel dat u mogelijk jaarlijks belastingheffing over dit geld in privé betaalt. Na afkoop heeft u niets meer met de wet- en regelgeving voor pensioen te maken.

Optie 2: Oudedagsverplichting: ODV (ook wel afgekort als OSEB: OudedagSparen in Eigen Beheer)
U laat het pensioen in eigen beheer omzetten in een spaarvariant in eigen beheer. U heeft hierbij niet te maken met een verschil in rekenrente: de rente die wordt voorgeschreven door de Belastingdienst ten opzichte van de huidige lage rente (in optie 3 wordt hier uitleg over gegeven). Hierdoor is de jaarlijkse berekening van de voorziening eenvoudiger. De uitkering wordt op een andere manier berekend. Een rekenvoorbeeld gaven wij in onze eerdere mail. U krijgt geen levenslange uitkering. De uitkering zal in principe 20 jaar duren (tot 87 jaar). De uitkering zal naar verwachting jaarlijks stijgen, maar kan ook dalen. Dat is afhankelijk van de rente. Indexatie is hier niet van toepassing. Bij overlijden gaat de uitkering over op uw partner, maar hoe is nog niet duidelijk. Uiteraard blijft van belang dat uw B.V. over voldoende geld beschikt om de uitkering jaarlijks te betalen. Doordat de uitkering lager is, is de kans daarop groter.

Optie 3: Pensioen in eigen beheer handhaven
Wij maken jaarlijks een berekening voor u met speciale software, net als nu. Samen moeten we blijven opletten bij het lenen van geld van de B.V., bij dividend of bij het terugbetalen van aandelenkapitaal. De vraag is hierbij steeds of dat wel mag volgens de regels van de Belastingdienst. Handelt u niet volgens de regels? Dan kan een strafheffing worden opgelegd, waarbij de belastingheffing kan oplopen tot 72%. Wanneer u met pensioen gaat krijgt u een uitkering uit de B.V. mits en zolang er geld is. Deze uitkering moet (meestal) geïndexeerd worden. Is er voldoende geld? Dan duurt de uitkering levenslang. U heeft te maken met een verschil in rekenrente die wij bij de berekening gebruiken. Wij moeten voor de aangifte Vennootschapsbelasting verplicht een rente gebruiken van 4 procent voor onze berekening. De huidige rente is natuurlijk veel lager. Dit leidt tot een werkelijke waarde van de pensioenverplichting die ten opzichte van uw aangifte Vennootschapsbelasting 3 tot 4 maal zo hoog kan zijn. Met deze veel hogere waardering moeten wij rekening houden als we nagaan of de regels worden nageleefd.

Een lastige keus
Voor het maken van de keuze krijgt u drie jaar de tijd, waarbij – indien u afkoop overweegt – wij u aanraden uw keuze in 2017 te maken. U krijgt dan de hoogste korting op de te betalen belasting. Het afkopen van het pensioen in eigen beheer is mogelijk indien daarvoor voldoende geld beschikbaar is om de belasting te betalen. Dat zal zeker niet altijd het geval zijn. Daarnaast is afkoop vaak niet de voordeligste keuze. Wij kunnen dit met een rekenvoorbeeld voor uw situatie nader toelichten. Bovendien is er na afkoop geen pensioen meer geregeld, dus ook niets voor uw partner. Ongeacht de keuze die u maakt, moet uw (ex) partner geïnformeerd worden. Voor hem of haar kan de keuze ook forse gevolgen hebben en daar moet door uw (ex) partner mee ingestemd worden. In een aantal gevallen zal dit alleen mogelijk zijn als compensatie wordt geboden.

In ons vorige bericht hebben wij met een voorbeeld meer uitleg gegeven over de keuzes. Dit voorbeeld met toelichting is nog steeds een goed startpunt als u meer wilt weten. 

Bekijk vorige bericht

Veelvoorkomende vragen

Moet ik nu voor het eind van dit jaar iets doen?

Dat hangt ervan af.

Heeft u uw pensioen verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij? Dan heeft u alleen dit jaar nog de tijd om het pensioen van de verzekeraar over te dragen naar eigen beheer. Let op: start op tijd met de overdracht! U moet namelijk diverse formulieren invullen, u heeft een verklaring van de accountant en soms van de Belastingdienst nodig en het traject kan enkele weken, zo niet maanden, duren. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de keuzemogelijkheden voor dit deel van het pensioen beperkt zijn. Laat u daarom eerst goed voorlichten door onze specialisten.

Bouwt u nog pensioen op in eigen beheer? Dan kunnen wij vóór het einde van dit jaar de stukken ter ondertekening om deze opbouw te beëindigen, voor u opstellen en toesturen. Neem hiervoor contact met ons op. Tekent u namelijk niet, dan handelt u in strijd met de regels en volgt een strafheffing die kan oplopen tot 72%. 

Is het zinvol om nu nog pensioen in eigen beheer te starten of mijn pensioen zo hoog mogelijk te laten worden?
Wij raden dit af. De keuzemogelijkheden voor dit pensioen zijn beperkt, omdat de Belastingdienst inspelen op de nieuwe wetgeving wil beperken. Dit kan betekenen dat een keuze voor één van de opties achteraf een duurder prijskaartje kent dan zonder dit extra pensioen.

Is de nieuwe regeling voordelig voor mij?
De nieuwe regeling biedt meerdere keuzes. Afhankelijk van de keuze kan mogelijk een belastingbesparing worden behaald. Het biedt ook mogelijkheden om de situatie te vereenvoudigen. De uiteindelijke keuze en of u voordeel behaalt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Hoe bepaal ik straks mijn keuze?
Wij kunnen dit in 2017 samen met u bepalen. Startpunt is voor ons uw huidige situatie. Bij het bepalen van de keuze maken wij een berekening van uw situatie. Zo kunnen we aangeven wat voor u het voordeligste is. Maar zoals gezegd spelen er ook andere factoren een rol. Dit nemen wij graag samen met u door tijdens een adviesgesprek.

Hoe leg ik mijn keuze vast?
De keuze moet doorgegeven worden aan de Belastingdienst. Hoe dit exact gaat is nog niet helemaal bekend. Wel is bekend dat er vrij uitgebreide informatie en veel technische details moeten worden doorgegeven. Wij kunnen dit uiteraard straks voor u regelen.

Moet mijn partner in het traject betrokken worden?
Ja, hij of zij dient ook actief mee te tekenen bij de keuze die u maakt. Het raakt bovendien het inkomen van uw gehele gezin. Onze advisering zal daarom ook op uw partner gericht zijn. Op welke wijze dit het beste kan gebeuren bepalen wij in overleg met u. Belangrijk is dat u later niet in de problemen komt doordat dit niet zorgvuldig geregeld is. Dat kan gebeuren als u uw partner niet in de advisering betrekt. Bijvoorbeeld bij een scheiding op een later moment, doordat u overlijdt, of als de uitkering straks in gaat en lager is dan verwacht.

Ik ben gescheiden, moet mijn ex-partner ook in het traject betrokken worden?
Ja, hij of zij zal mee moeten werken aan uw keuze. Wordt dat geweigerd, dan kunt u alleen de huidige regels blijven toepassen. De andere keuzes zijn dan niet mogelijk. Uiteraard hebben wij enkele mogelijke oplossingen, maar toestemming is nodig. In een enkel geval zal toestemming via de rechter afgedwongen kunnen worden, indien dit noodzakelijk blijkt. Wij willen dit echter bij voorkeur voorkomen.

Mijn pensioen is al ingegaan, mag ik ook kiezen?
Ja, ook in dat geval heeft u keuzes. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

De aandelen van de B.V. met het pensioen in eigen beheer zijn niet van mij. Wat moet ik doen?
Soms komt het voor dat de aandelen eigendom zijn van uw kinderen of van uw ex-echtgenoot of ex-echtgenote. Ook in dat geval zijn er keuzes die u kunt maken als het om uw pensioen gaat. Deze keuzes kunnen echter gevolgen hebben voor de aandeelhouder. De wetgever heeft bepaald dat er dan sprake kan zijn van een schenking aan de aandeelhouder. Ook in deze situatie kunt u contact met ons opnemen.

Ontstaat door het afkopen verlies of winst in de B.V. en ben ik daarover Vennootschapsbelasting verschuldigd?
Nee, er is geen extra heffing of lagere heffing aan Vennootschapsbelasting. Wel kan in de jaarrekening een vrijval (oftewel winst) zichtbaar worden, maar dat hangt af van wat er nu in de jaarrekening staan. Hoe dit straks zichtbaar wordt in de jaarrekening is nog niet bepaald.

Hoe regel ik straks mijn pensioen?
U kunt, net zoals nu, uw geld blijven sparen in het bedrijf of daarin investeren. U gaat er dan vanuit dat uw bedrijf straks verkocht kan worden of dat er een huurder of koper komt voor uw eventuele bedrijfspand. In dat geval kunt u dat geld straks gebruiken voor uw pensioen. U betaalt nu echter minder belasting met het pensioen in eigen beheer. Dat voordeel valt weg of wordt lager, afhankelijk van uw keuze. Wilt u zeker weten dat u straks pensioen heeft en dat dit niet afhankelijk is van de verkoopopbrengst van uw bedrijf, dan moet u, net als nu, geld opzij zetten. U kunt dat nu al doen via een pensioenverzekering, via een lijfrente/banksparen of door geld apart te sparen of te beleggen. Wanneer wenselijk kunnen wij deze mogelijkheden met u doornemen tijdens een adviesgesprek. Wilt u de mogelijkheden uitgebreider bekijken? Dan kunt u eventueel een afspraak maken met onze pensioenspecialisten.

Hoe zorg ik ervoor dat er voor mijn partner en/of kinderen een goede regeling bestaat als ik overlijd als dat niet meer via pensioen in eigen beheer kan?
Het pensioen in eigen beheer was slechts een toezegging om in geval van uw overlijden een bedrag als nabestaandenpensioen uit te keren aan uw partner en/of kinderen. Of deze uitkering mogelijk was hing af van de bezittingen en schulden van de B.V. Dat kon ook betekenen dat er na uw overlijden geen geld voor hen beschikbaar was. Daarom adviseren wij vaak om hiervoor een aparte verzekering af te sluiten. Dit verandert met de nieuwe wetgeving niet.

Geldt deze nieuwe wetgeving ook voor mijn stamrecht of lijfrentevoorziening op de balans?
Nee, helaas. De keuzes gelden alleen voor uw pensioen. Er is overigens wel al enkele jaren meer mogelijk als de voorziening bestaat uit een gouden handdruk die u van een vorige werkgever heeft ontvangen. Deze kan nu wel afgekocht worden of anders worden uitgekeerd dan vroeger. Wilt u daar meer over weten? Dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Is de voorziening ontstaan bij de inbreng van uw onderneming in de B.V.? Dan blijven de huidige (strenge) regels van toepassing.

Heeft u zowel pensioen in eigen beheer als een stamrecht/lijfrente? Dan informeren wij u graag over de mogelijkheden voor het stamrecht, omdat dit mogelijk uw keuze beïnvloedt. Neem hiervoor contact met ons op. 

 

Wij vertrouwen erop dat u aan de hand van dit bericht de meest dringende vragen kunt nalezen. Heeft u andere vragen of wilt u een afspraak plannen om met ons te overleggen over uw keuze? Neem dan contact met ons op. 

Terug naar het overzicht